*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Databáze osvědčených postupů, inspirace pro obce a regiony
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 21

Kraj Vysočina: Zdravotní politika kraje - Program Zdraví 21

30. 1. 2014

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Hlavním cílem implementace programu Zdraví 21 na úrovni kraje Vysočina je v dlouhodobém horizontu programově a koncepčně zlepšovat úroveň zdraví a klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel v kraji a do této činnosti zapojit co nejvíce institucí. Zejména pak instituce veřejné správy, městské a obecní samosprávy, neziskové nevládní organizace, privátní subjekty, podnikatele a samozřejmě v neposlední řadě samotné občany.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ VYSOČINA
Kontakt: Kraj Vysočina
Příjmení, jméno: Mgr. Kratochvílová Dana
Organizace: Krajský úřad Kraje Vysočina
E-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz
Telefon: 564 602 586
Téma: 01.c systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Kraj Vysočina se k programu Zdraví 21 (program Světové zdravotní organizace) přihlásil již v roce 2004, kdy se stal „Zdravým krajem“. Při realizaci konkrétních projektů vychází z koncepčního dokumentu kraje "Program Zdraví 21 pro Kraj Vysočina pro období 2008 - 2015", který implementuje mezinárodní a národní program Zdraví 21 do praxe regionu. Pro zpracování, koordinaci a vyhodnocování programu byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců odborných partnerů - Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního ústavu, odboru zdravotnictví krajského úřadu, Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina. Odbor regionálního rozvoje činnost koordinuje a systematicky zapojuje do realizace aktivit další partnery - obce, neziskové organizace, školy a zástupce podnikatelského sektoru. K přímé finanční podpoře jsou vždy vybrány 2-3 aktivity (např. Prevence dětských úrazů, Zdravé stravování) na období 2 let.

Začátek aktivity: 01.01.2008
Konec aktivity: 30.12.2014
Příloha
Jak byla aktivita financována? Partnerům uvolňuje Kraj Vysočina finanční prostředky ze svého rozpočtu prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny, Zásad ZKV pro realizaci MA21 a Zdraví 21. Přímo z rozpočtu kraje (odbor zdravotnictví) jsou realizovány preventivní programy - Prevence dětských úrazů a První pomoc do škol.

Aktéři

Název: Kraj Vysočina
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890749
Adresa: 70890749
Web: http://www.kr-vysocina.cz

Další aktéři

Název:Státní zdravotní ústav
IČO nebo jiný registrační údaj:75010330
Adresa:Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Web:http://www.szu.cz

Název:

Zdravá Vysočina, o.s.
IČO nebo jiný registrační údaj:22681388
Adresa:Věžnice 29, 582 52 Věžnice
Web:http://www.zdravavysocina.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Mapování a vyhodnocování aktivit v rámci celého regionu je časově velmi náročné.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Průběžné informace jsou zveřejňovány v Novinách Kraje Vysočina a ve Zpravodaji Kraje Vysočina.
*