*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

Jihomoravský kraj: Zdravá výživa mládeže aneb "žeruto.cz"

1. 10. 2010

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Jihomoravský kraj realizoval v průběhu roku 2008 kampaň Zdravá výživa zaměřenou na zlepšení stravovacích návyků studentů středních škol. Stravování mladých lidí se totiž velmi často neobejde bez uzenin, sladkostí či smažených lahůdek. Stravovací návyky, které si v tomto období osvojíme, přitom často ovlivňují náš zdravotní stav po zbytek života.

Projekt Jihomoravského kraje je ojedinělý zejména použitými nástroji - na dynamickém komunitním webu WWW.ZERUTO.CZ se na kampani aktivně podíleli samotní studenti, v rámci kampaně probíhaly koncerty s ochutnávkami a celá kampaň využívala výrazových prostředků dnešní mládeže.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Kontakt: Koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21
Příjmení, jméno: Kytnerová, Veronika
Organizace: Krajský úřad Jihomoravského kraje
E-mail: kytnerova.veronika@kr-jihomoravsky.cz
Telefon: 541 652 218
Téma: 05.b stravování

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout?

Komunikační kampaň Zdravá výživa v roce 2008 byla pilotním projektem, který si kladl za cíl zlepšit stravovací návyky studentů 6 vybraných středních škol v Jihomoravském kraji (konkrétně SOŠ Sokolská Brno, Klasické a španělské gymnázium Brno, SOŠ Jánská Brno, Gymnázium Elgartova Brno, Gymnázium Boskovice, MŠP Letovice).

Základní strategie celého projektu byla rozdělena do 2. fází:

  1. informační: nastavení komunikačních aktivit - webové stránky o zdravé výživě - www.zeruto.cz, letáčky, plakáty, bilboardy, koncerty skupiny SU ZA PLAY, přednášky, diskuze, průzkum veřejného mínění
  2. praktická: vyzkoušení zdravé výživy  - zejména na koncertech a přednáškách

Celá  kampaň byla realizována dodavatelsky a firma, která projekt realizovala, byla vybrána na základě výběrového řízení. Předmětem plnění zakázky tedy bylo komplexní zabezpečení komunikační kampaně.

V rámci kampaně bylo využito tzv. Guerilla marketingu, který svým stylem vyvolává zdání, že se jedná o akci samotných studentů. 


Byly dokumentovány realizované aktivity?

ANO

Existuje fotodokumentace z proběhlých akcí, spot do školního rozhlasu, webové stránky komunikační kampaně atd. Více na http://www.zeruto.cz/

Začátek aktivity: 01.04.2008
Konec aktivity: 31.10.2008
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 1163
Jak byla aktivita financována? Z rozpočtu Jihomoravského kraje

Aktéři

Název: Sun Drive Communications s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj: 26941007
Adresa: Haraštova 370/22, 620 00 Brno
Web: http://www.sundrive.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem?

Dle názoru Jihomoravského kraje šlo o přínosnou kampaň, která splnila základní cíl - a to hlavně zásluhou stylu Indoor, ve kterém byla vedena - tzn. s ohledem na cílovou skupinu a její specifika. Studenty kampaň zaujala a i webové stránky, zřízené v rámci projektu, byly využívány.
Výhodou je v případě této cílové skupiny vhodný výběr realizátora kampaně, který bude schopen mladé lidi dostatečně zaujmout. 

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Samozřejmě během realizace došlo ke změnám, ale podařilo se je vždy uspokojivě vyřešit.
Největším problémem v případě pořádání takovýchto kampaní jsou jejich finanční nároky a samozřejmě provázání kampaně s navazujícími aktivitami, k čemuž již často peníze nedostačují. 
V případě Jihomoravského kraje se např. bohužel zatím nepodařilo projekt časově provázat s dalšími zamýšlenými aktivitami, jako např. pravidelným dodáváváním biopotravin do škol či spoluprácí s farmáři z dolního Rakouska, jak bylo původně plánováno.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Veškerou komunikaci zajišťoval dodavatel kampaně. Medializace probíhala formou rozhlasových spotů ve školních rozhlasech, informacemi ve školních časopisech a také ve čtvrtletníku Rodinka, který je vydáván v nákladu 20 000 ks držitelům rodinných pasů v Jihomoravském kraji.
Příloha:
*