*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

Kopřivnice: Zapojení veřejnosti do procesu zpracování Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

 Kulaté razítko
22. 1. 2008

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Konečným výstupem celého procesu je nový Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, který byl vytvořen ve spolupráci s veřejností, neziskovými organizacemi i místními podnikateli - komunitním způsobem plánování ve spolupráci s obyvateli města. Při jeho zpracovávávní jsme se snažili do procesu vtáhnout co nejširší veřejnost a nezapomněli jsme ani na obyvatele místních částí Kopřivnice (Vlčovice, Mniší, Lubina). Ještě před samotným procesem zpracovávání SP doporučujeme oslovit místní podnikatele s nabídkou spolupráce. V Kopřivnici byli významní místní podnikatelé oslovováni přímo osobně členy vedení města. Rádi bychom zdůraznili, že zapojení veřejnosti do jakéhokoliv procesu v takové míře se opravdu vyplatí, jelikož následné připomínky, které se k nám dostávaly po veřejném projednání, už vlastně v SP zapracovány byly. Zároveň bychom rádi upozornili, že SEA by se měla zpracovávat již průběžně s celým plánem a ne až na konci, kdy je celý SP hotov. Může to být jedním z rizik takového  dlouhodobého procesu. Strategický plán rozvojě města Kopřivnice pro období let 2007-2022 byl zastupitelstvem města schválen 6. 12. 2007.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Kontakt: Město Kopřivnice, Městský úřad v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Příjmení, jméno: Mgr. Radka Chalúpková
Organizace: Město Kopřivnice, Oddělení strategického plánování
E-mail: radka.chalupkova@koprivnice.cz
Telefon: 556 879 670, 737 270 474
Téma: 01.a systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Konečným výstupem celého procesu je nový Strategický plán rozvoje města Kopřivnice, který byl vytvořen ve spolupráci s veřejností, neziskovými organizacemi i místními podnikateli - komunitním způsobem plánování ve spolupráci s obyvateli města.
Při jeho zpracovávávní jsme se snažili do procesu vtáhnout co nejširší veřejnost a nezapomněli jsme ani na obyvatele místních částí Kopřivnice (Vlčovice, Mniší, Lubina).
Strategický plán rozvojě města Kopřivnice pro období let 2007-2022 byl zastupitelstvem města schválen 6. 12. 2007.
   
Byly dokumentovány realizované aktivity? Ano - byla natočena reportáž z Veřejného projednání SP v centru města a v neposlední řadě byly v místní kabelové televizi vysílány i záznamy ze zasedání pracovních skupin a místních strategických komisí.
Z každého zasedání PS byl vypracováván zápis, který byl poté rozesílán všem, kteří na sebe v prezenční listině nechali kontakt. Spolu se zápisem lidé vždy obdrželi i připomínkový list, do kterého zapisovali své připomínky, pokud jejiž neřekli na pracovní skupině.
   
Začátek aktivity: 02.01.2007
Konec aktivity: 30.11.2007
Hodnocení praxe: Ověřená praxe
Příloha
Jak byla aktivita financována? - rozpočet města
- dotace z MŽP
- projekt Moravskoslezského kraje "Partnerstvím k prosperitě"
       
Detailní rozpis: Konzultace a metodické vedení bylo "zdarma" z krajského projektu "Partnerstvím k prosperitě" podpořeného ze SROP EU. Tento projekt nezahrnoval zpracování profilu (131 tis.), průzkum podnikatelského prostředí (25 tis.), zapojení veřejnosti (uspořádání Fóra + zasedání pracovních skupin) celkem 100 tis. - vše placeno z vlastních prostředků. Zpracování SEA (120 tis.) bylo financováno z dotace MŽP.

Aktéři

Název: Město Kopřivnice
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Místní podnikatelé: Tatra, a.s., Brose CZ, s.r.o., DURA Automotive CZ, k.s., BIKE FUN International s.r.o., CK Agentura FOX, s.r.o., Knihkupectví Pohoda, Slumeko, s. r. o., CPR, s.r.o., a. j.

Název:

Místní NNO: Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice, Autoklub plochá dráha Kopřivnice, Azylový dům Salus o.p.s, Cyklo Bike klub, O. s. při Dětském centru Kopřivnice, Farridah - studio orientálního tance, Charita Kopřivnice, Regionální muzeum, a.j.

Název:

Příspěvkové organizace města: KDK, KTK, DDM, místní Mateřské školy, základní školy a VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Městská policie Kopřivnice, a. j.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? 1. Jako doporučení bychom uvedli ještě před samotným procesem zpracovávání SP oslovit místní podnikatele s nabídkou spolupráce. V Kopřivnici byli významní místní podnikatelé oslovováni přímo osobně členy vedení města.
2. Dále můžeme doporučit vysílání besedy na téma "Co je to Strategický plán" již v průběhu zpracovávání dokumentu. U nás jsme s touto aktivitou začali těsně před Veřejným projednáním dokumentu, ale do budoucna bychom rádi začali určitě dříve.
3. Rádi bychom zdůraznili, že zapojení veřejnosti do jakéhokoliv procesu v takové míře se opravdu vyplatí, jelikož následné připomínky, které se k nám dostávaly po veřejném projednání už vlastně v SP zapracovány byly.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Za pozitivní okolnost, která se v průběhu zpracovávání SP objevila, hodnotíme získání externích prostředků (120 000,-) z MŽP na podporu MA21, které jsme využili na zpracování SEA. Zároveň bychom rádi upozornili, že SEA by se měla zpracovávat již průběžně s celým plánem a ne až na konci, kdy je celý SP hotov. Může to být jedním z rizik takového dlouhodobého procesu.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? V průběhu celého zpracovávání strategického plánu jsme o procesu zpracovávání SP veřejnost informovat klasickou cestou, pomocí článků v tisku, vydáváním tiskových zpráv. Pozvánky na pracovní skupiny byly vyhlašovány rozhlasem. Jako nestandartní novou formu oslovení veřejnosti jsme použili pravidelné vysílání besedy se starostou Ing. Josefem Jalůvkou a s vedoucí oddělení strategického plánování Radkou Chalúpkovou na téma - Co to je strategický plán.
V kabelové televizi jsme také odvysílali pozvánku na Veřejné projednání SP v centru města a pravidelně jsme vysílali upozornění na zasedání PS na které jsme veřejnost zvali i klasickou formou vylepování plakátů.
Další novinkou v propagaci městské akce se nám osvědčilo roznášení letáčků mezi lidi v centru města. Touto formou jsme u nás veřejnost zvali na Veřejné projednání strateického plánu.
  
Příloha:
*