*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE

7. 4. 2006

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

APZ se zaměřuje na praktickou pomoc lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce. Klienti se učí základní dovednosti potřebné pro získání a udržení zaměstnání - např. jak si najít vhodné pracovní místo, jak napsat životopis, jak pracovat s internetem, jak zvládnout osobní pohovor apod. Součástí práce APZ je také asistence klientům přímo na pracovišti. Činnost agentury v období 09/05 – 02/06 byla financována více zdrojově, v úhrnné výši 650 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, dokumenty související s APZ, články v médiích.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Velká Krajská 46/5, 412 01 Litoměřice
Příjmení, jméno: Hana Galiová
Organizace: Diakonie ČCE - SKP v Litoměřicích
E-mail: apz@razdva.cz
Telefon: +420416700315, +420775251553
Téma: 09.e sociální začleňování a odstraňování bariér; národnostní menšiny, cizinci

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V roce 2005 byla v Litoměřicích založena Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE a tím se podařilo zavést službu podporovaného zaměstnávání do regionu. Agentura podporovaného zaměstnávání se zaměřuje na poskytování podpory lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce, a přispívá tak k jejich úplné sociální integraci. Podpora se týká zejména tréninku dovedností potřebných pro získání zaměstnání, nácviku různých situací (telefonování, psaní životopisu, osobní pohovor, práce s počítačem a internetem), hledání vhodného pracovního místa, udržení si zaměstnání = pracovní asistence přímo na pracovišti. Služeb Agentury využilo v období od září 2005 do únoru 2006 32 lidí, z nichž sedm získalo práci či alespoň brigádu. Ve stejném období byl provoz agentury spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (tzv. Globálním grantem).
Byly dokumentovány realizované aktivity? ANO - byla pořízena fotodokumentace, vyšly 4 články v regionálním tisku, krátká reportáž z Agentury byla i v lokální televizi a Českém rozhlase Sever
Začátek aktivity: 01.04.2005
Konec aktivity: 07.04.2016
Hodnocení praxe: Dobrá praxe
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 650
Jak byla aktivita financována? Částka za období 09/05 - 02/06
Globální grant, dotace z Ústeckého kraje a Města Litoměřice, nadace Vize 97; spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Aktéři

Název: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE v Litoměřicích [Supported Employment Bureau by Diakonia ČCE in Litoměřice]
IČO nebo jiný registrační údaj: 46768041
Adresa: Velká Krajská 46/5, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.diakoniecceltm.cz

Další aktéři

Název:Úřad práce Litoměřice [Employment Bureau Litoměřice]
IČO nebo jiný registrační údaj:555096
Adresa:Michalská 259/12, 412 01 Litoměřice
Web:http://portal.mpsv.cz/sz/local/lt_info

Název:

Město Litoměřice
IČO nebo jiný registrační údaj:263958
Adresa:Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
Web:http://radnice.litomerice.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Vznik Agentury podporovaného zaměstnávání vycházel z poznatků, které byly načerpány v rámci komunitního plánování Města Litoměřic, že ve městě neexistuje žádná služba, která by pomáhala lidem se zdravotním postižením uplatnit se na otevřeném trhu práce, a že je o tuto službu vysoký zájem. Je také dobré při zavádění služby podporovaného zaměstnávání spolupracovat s organizací podobného typu z jiného města a s Českou unií pro podporované zaměstnávání. Dále je vhodné navázat spolupráci s úřadem práce a s městským úřadem a s organizacemi poskytující sociální služby v regionu.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Důležité bylo informovat o Agentuře veřejnost pomocí místního tisku a rozhlasu, zorganizovat informační schůzky v ústavech sociální péče v regionu, navázat dobrou spolupráci s úřadem práce, městem i s dalšími neziskovými organizacemi v regionu. Díky tomu se zjistilo, že je po této službě velká poptávka, že je zde mnoho lidí se zdravotním postižením, kteří by s pomocí Agentury chtěli hledat práci. Rizika se týkají zejména finační oblasti, co by bylo s Agenturou při neobdržení požadovaných dotací. Dalším možným rizikem je nepochopení smyslu služby podporované zaměstnávání ze strany některých zaměstnavatelů (předsudky, neinformovanost). Z tohoto důvodu by měl být kladen velký důraz na informační kampaně či schůzky pro firmy a zaměstnavatele.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, kabelová televize, rozhovory v Českém rozhlase Sever
Příloha:
*