*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Litoměřice: Dětské zastupitelstvo

Litoměřice: Dětské zastupitelstvo

22. 3. 2006

Aktuální kontakt

Kontakt na Zdravé město

Stručná anotace

Díky projektu DZ, který v Litoměřicích probíhá již od roku 2002, mají děti možnost podílet se aktivně za zkvalitňování života ve svém bydlišti. Dětské zastupitelstvo je v současnosti složeno z 18 volených zástupců školních senátů a parlamentů. Mezi jeho hlavní aktivity patří tematicky zaměřená pravidelná zasedání nebo pořádání akcí pro veřejnost. V roce 2004/5 byl starosta DZ Litoměřice zvolen hejtmanem Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje. Vícezdrojové financování, celkem 90 tisíc Kč. Přílohy: fotografie, dokumenty související s činností DZ.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Litoměřice
Kontakt: Na Valech 53, 412 01, Litoměřice
Příjmení, jméno: Mgr. Veronika Svobodová
Organizace: SEVER - Středisko ekologické výchovy
E-mail: severltm@centrum.cz, ver.sever@seznam.cz
Telefon: +420416734838, +420416604206
Téma: 01.e komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Stabilizace fungování Dětského zastupitelstva, pravidelné setkávání 26 zástupců 13 základních a středních škol, kteří interaktivně komunikují se svými školami, veřejnou správou, neziskovým i podnikatelským sektorem, monitoring 3 indikátorů trvale udržitelného rozvoje, kulaté stoly s pedagogy a žáky škol na aktuální témata, osvětové akce pro veřejnost - Den Země, Den dětí, vzdělávací a sebepoznávací pobyty dětských zastupitelů (zásady demokracie, komunikace, kritické myšlení atd.), relizace dílčích projektů (...), návštěvy jednání městského zastupitelstva, městské rady, Parlamentu ČR, podpora rozvoje a vzniku školních senátů, setkávání s podobnými skupinami z jiných měst ČR.
Byly dokumentovány realizované aktivity? letáky z kampaní, fotodokumentace, záznamy z kabelové televize, zápisy z jednání a přípravných fází jednotlivých akcí
Začátek aktivity: 01.12.2002
Konec aktivity: 22.03.2016
Hodnocení praxe: Inspirace
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 90
Jak byla aktivita financována? vícezdrojové financování: 5 000,- z města Litoměřice (ročně); 85 000 granty a projekty SEVERu ( např. MŠMT ČR,Komunitní nadace..)
Detailní rozpis: částka je určena na jeden rok

Aktéři

Název: SEVER - Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
IČO nebo jiný registrační údaj: 60153016
Adresa: Na Valech 53, 412 01 Litoměřice
Web: http://www.sever.ecn.cz

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Realizace vyžaduje úzkou spolupráci se základními i středními školami ve městě, dobrou komunikaci a spolupráci s místním zastupitelstvem. Důležité je najít vhodného koordinátora projektu, který má dobré organizační a komunikační schopnosti.Koordinátor by měl flexibilně reagovat na požadavky a přání dětských zastupitelů, vést je k samostatnému jednání a rozhodování, řešení problémů. Podstatné je i zajištění finančních zdrojů na samotnou realizaci projektu.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Jediným rizikem, které se v průběhu realizace projektu ( už 3 roky) vyskytlo, byl nedostatek finanční podpory pro projekt. Především mzda koordinátora projektu je problematickým bodem. SEVER tuto situaci zatím řešil financováním z jiných projektů, není to však trvale udržitelná situace. Hledáme tedy jiné zdroje.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Koordinátor projektu komunikoval s novináři, zval je na setkání a významné akce Dětského zastupitelstva. Samotní zastupitelé připravovali také tiskové zprávy k aktivitám DZ. Mediální propagace zahrnovala články v tisku, rozhlasové i televizní šoty. V rámci projektu zahájily činnost i webové stránky dětského zastupitelstva.
Příloha:
*