*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Dobrá Praxe
Národní síť Zdravých měst
Ukázky řešení z měst, obcí a regionů
eng
- -
 


      Podpořeno ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí

Logo: Mládež v akciSystém splňuje podmínky
Systém splňuje technické podmínky Ipv6.
úvodní stránkaDOBRÁ PRAXE dle tématu › Plzeňský kraj: Bezpečný kraj

Plzeňský kraj: Bezpečný kraj

11. 11. 2011

Stručná anotace

Projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj je aktivita Plzeňského kraje, vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a dalších subjektů směřující ke zlepšení celkové bezpečnostní situace v Plzeňském kraji v různých oblastech (např. ochrana bezpečnosti a majetku osob, ochrana veřejného pořádku, prevence protiprávních jednání a sociálně patologických jevů). Zákazníkem je zde občan a návštěvník Plzeňského kraje. Cílem je vedle zlepšení bezpečnostní situace i zlepšení subjektivního vnímání pocitu bezpečí.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ PLZEŇSKÝ
Kontakt: koordinátor projektu Bezpečný kraj
Příjmení, jméno: Mgr. Weber Zdeněk
Organizace: Krajský úřad Plzeňského kraje
E-mail: zdenek.weber@plzensky-kraj.cz
Telefon: 733 698 674
Téma: 09.f sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj navazuje na projekt Plzeň – bezpečné město, který je již od počátku roku 2009 realizován na území statutárního města Plzeň. Cílem projektu Plzeňský kraj – bezpečný kraj je rozšířit tuto praxi na území celého Plzeňského kraje. Města a obce v Plzeňském kraji jsou oslovovány s možností zapojit se do projektu. Ty pak realizují dílčí bezpečnostní projekty místního rozsahu se zaměřením na konkrétní problémy daného města. Kraj poskytuje obcím a městům metodickou pomoc, předává informace v rámci sdílení dobré praxe a pomáhá finančně formou účelových dotací. Realizuje rovněž dílčí bezpečnostní projekty celokrajského charakteru. Do projektu se zapojilo již na tři desítky obcí a další stále přibývají. Projekt má vlastní webové stránky, kde se občané dozví informace o různých bezpečnostních programech a akcích, najdou zde kontakty na konkrétní osoby zabývající se bezpečností na daném území, mohou diskutovat, dávat připomínky a náměty. Konkrétní výstupy projektu jsou uvedeny v tiskové zprávě pod názvem Roční fungování projektu umístěné v sekci média, propagace.
Byly dokumentovány realizované aktivity? Subjekty, podílející se na projektu, podepsaly Deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti bezpečnosti.
Ucelený přehled obsahuje sekce "Zrealizované projekty" na webových stránkách http://www.bezpecnykraj.cz/zrealizovane-projekty/
Začátek aktivity: 01.10.2010
Konec aktivity: 31.12.2014
Hodnocení praxe: Dobrá praxe
Příloha
Deklarace PDF (2,67 MB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 14270
Jak byla aktivita financována? Hlavním zdrojem financování je rozpočet Plzeňského kraje. Využívány jsou také finanční prostředky z rozpočtů jednotlivých zapojených měst a obcí, finanční zdroje z grantů (např. MV ČR) a finanční prostředky EU.
Detailní rozpis: Uvedená výše finanční částky je za období od zahájení projektu do současné doby. Vzhledem k tomu, že se projekt dále rozvíjí a rozšiřuje, bude částka každoročně odlišná.

Aktéři

Název: Plzeňský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70890366
Adresa: Plzeň, Škroupova 18
Web: http://www.plzensky-kraj.cz

Další aktéři

Název:Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
IČO nebo jiný registrační údaj:75151529
Adresa:Plzeň, Nádražní 2
Web:http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pzk.aspx

Název:

Západočeská univerzita v Plzni
IČO nebo jiný registrační údaj:49777513
Adresa:Univerzitní 8, Plzeň
Web:http://www.zcu.cz/

Název:

Zapojená města a obce jsou uvedena na webovém portálu projektu

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Plzeňský kraj provedl v roce 2008 analýzu stavu v oblasti kriminality, sociálně patologických jevů, protidrogové politice a v oblasti vnímání kriminality veřejností. Vznikly různé koncepce, které jsou naplňovány například projektem Plzeňský kraj - bezpečný kraj. Realizací konkrétních projektů v jednotlivých městech a obcích se prohlubuje spolupráce všech subjektů věnujících se oblasti bezpečnosti. Současně je umožněno veřejnosti podílet se na zvýšení bezpečnosti na základě jejích podnětů. Plzeňský kraj spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni, která se podílela na vytvoření loga projektu a na analýze vnímání pocitu bezpečí občanů v zapojených městech a obcích (výsledky v příloze níže).
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Zapojení jednotlivých měst a obcí je závislé na stanovisku jejich čelních politických představitelů. Je třeba vše velice důkladně vysvětlit a objasnit, ale i tak zde existuje nebezpečí negativního vnějšího ovlivnění jejich rozhodnutí. Rovněž v rámci organizační struktury Policie ČR je třeba význam projektu komunikovat na všech úrovních.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Komunikace probíhá jednak formou vlastního webového portálu, který je jedním z pilířů celého projektu a současně masivní mediální kampaní ve spolupráci se specializovanými pracovišti krajského úřadu a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která je věnována buď projektu jako celku nebo jednotlivým dílčím aktivitám. Pravidelně jsou uveřejňovány články v periodiku "Plzeňský kraj".
O projektu je veřejnost průběžně informována (tisk), jednotlivé projekty jsou také mediálně prezentovány (tisk, rozhlas, televize), kompletní informační servis je na webových stránkách projektu.

Příloha:
Plzeňský deník PDF (624 kB)
*